Procedure klachtenregeling

In verband met de invoering van de Kwaliteitswet (ontstaan om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten, te borgen en te bewaken), heeft elke school, naast een schoolplan en een schoolgids, een klachtenregeling. De klachtenregeling heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Deze kan ertoe bijdragen dat de school maatregelen ter verbetering kan treffen. Iedereen die, op welke manier dan ook, bij de school betrokken is, kan gebruik maken van de klachtenregeling. De meeste klachten zullen gaan over de dagelijkse gang van zaken in de school en kunnen in onderling overleg tussen ouders, personeel, leerlingen en schoolleiding op de juiste wijze worden afgehandeld (we noemen dit meldingen). Indien dat niet mogelijk is, kan er een beroep gedaan worden op de klachtenregeling.

Met deze regeling wordt bedoeld een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van de betrokkenen en ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat) worden bediend. Deze klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan.

De klachtenregeling voorziet in:

Het aanwezig zijn van één of meerdere contactpersonen per school, waarmee de klager contact kan opnemen en die kunnen bemiddelen in een conflict of de klager kunnen doorverwijzen naar een externe en onafhankelijke vertrouwenspersoon.
Het aanwezig zijn van een of meer vertrouwenspersonen, die kan worden aangesproken als klachten door bemiddeling in eerste instantie niet kunnen worden opgelost. Deze vertrouwenspersoon kan de klager eventueel doorverwijzen naar de Landelijke Klachtencommissie (LKC).
Deze vertrouwenspersonen zijn te bereiken via het bestuurskantoor van Meerkring, tel. 033-4799817 of info@meerkring.nll.
De klachtenregeling is te vinden op de website van Stichting Meerkring: www.meerkring.nl
Lees meer

Vertrouwenspersoon

De school heeft zelf ook een vertrouwenscontactpersoon. Desgewenst kan bij een klacht ook eerst de vertrouwenspersoon van de school worden benaderd. De vertrouwenspersoon in de school is Ilse Broeksma:ilse.broeksma@meerkring.nl .
Op het moment dat er iets ernstigs aan de hand is of als u er ook met de leerkracht van uw kind of de directie niet uit komt, kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon.


OBS De Border
Paspoort naar grenzeloos onderwijs.
OBS De Border
Dé basisschool in de wijk Nieuwland.
OBS De Border
Samen met Ska op weg naar een integraal kindcentrum.

Contact

OBS De Border
Watersteeg 87
3824 EL  Amersfoort
Tel.: 033 4565307
E-mail: info.border@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op Facebook. Met onze ouders communiceren we via Parro. 

Stichting

OBS De Border is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl